واحد فنی

یکی از دپارتمان های مهم در شرکت نظریه پردازان پارسیان واحد فنی می باشد که علاوه بر انجام تمامی به موقع پروژه ها وظایف ذیل نیز به عهده این واحد است

1-تبیین و تعیین اهداف پروژه ها  براساس خط مشی، اهداف و سیاست گذاری ها

2-طالعه ،نیاز سنجی ،امکان سنجی و بررسی پروژه های پیشنهادی و اولویت بندی آنها جهت اجرا بر اساس اعتبارات موجود

3-انجام برآورد هزینه اجرای پروژه ها

4-تهیه نظارت و مشارکت  بر چگونگی عقد  قراردادها

5-نظارت و کنترل پروژه ها از لحاظ  

     الف- مطابقت با برنامه زمان بندی اجرای پروژه  

      ب- اجرای پروژه طبق نقشه های اجرایی 

      ج- نظارت بر تحویل موقت و قطعی پروژه ها

6- آموزش،راهنمایی و مشاوره لازم به مدیران واحدها و کلیه ذینفعان در خصوص موارد مرتبط با پروژه ها

7- بازدید، بررسی و تائید